EĞİTİM FAKÜLTESİ

Stratejik Plan

ÇALIŞMA ALANI: 1
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Amaç 1.1.
Mezunların mezun oldukları programa ve bölümlerine bağlılıklarının ve aidiyetlerinin arttırılması; maddi manevi destek mekanizmalarının geliştirilmesi.

Hedefler:
Hedef 1. Mezunlar derneğine ana bilim dalları tarafından destek sağlayabilecek bir yapı oluşturmak
Hedef 2. Mezunların kuruma bağlılıklarını sağlayabilmek adına çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlemek
Hedef 3. Mezunların mezuniyet sonrasından katkı sağlamalarına yönelik çalışmalar düzenlemek
Hedef 4. Kaliteli öğretim üyesi/kaliteli öğrenci dengesi kurularak daha üst seviyedeki öğrencileri üniversitemize yönlendirmek ve onları elde tutmak
Hedef 5. Son sınıf öğrencilerine yönelik girişimcilik ve mesleki gelişim hazırlık seminerleri vermek

Performans Ölçütleri : 

 • Öğrenci ve öğretim elemanı tarafından ortak hazırlanacak değerleme prosedürü  
 • Başarılı burslu öğrenci sayısındaki artış oranı
 • Mezunlarla her yıl bir araya gelerek deneyim paylaşım toplantılarını düzenlemek
 • Mezunlarla yürütülen ortak projelerin sayısındaki artış
 • Mezunların öğrenim görmekte olan öğrencilere mentorluk yapmalarını sağlamak ve mentor sayısında artış
 • Mezunların öğrencilerin istihdamına yönelik destek vermesi
 • ÖSS sıralamasında  üst dilimlerden alınan öğrenci sayısındaki artış oranı
 • ALES sıralamasında üst dilimlerden alınan lisansüstü öğrenci saysısındaki artış oranı

ÇALIŞMA ALANI: 2
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Amaç 2.1.
Eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi 

Hedefler:
Hedef 1. 2020 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar bölüm programlarının AB/Ulusal/Uluslararası Alan Yeterliliklerine göre yeniden düzenlenmesi ve 2023 yılı sonuna kadar Sınıf Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarının uluslararası akreditasyon sürecinin tamamlanmış olması
Hedef 2. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi alanlarında  “Klinik Deneyime Dayalı” ders programları yürütülürken, uluslararası klinik uygulama çalışmalarının uygulamaya konulması
Hedef 3. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programlarının “Disiplinler arası Bakış Açısı”yla geliştirilmesi.
Hedef 4. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programlarında “Topluma Hizmet” uygulamaları derslerinin yerel düzeyde ailelerin ve gençlerin yaşamında fark yaratmak felsefesi ile etkin bir şekilde yürütülürken, Topluma Hizmet çalışmalarının yurt dışındaki Eğitim Fakülteleriyle de işbirliği içinde uluslararası bakış açısı ile işe koşulması.
Hedef 5. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi alanlarında “Eylem Araştırmasına” dayalı ders programlarının geliştirilmesi.
Hedef 6. Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci beklentilerinin eğitim-öğretim süreçlerine yansıtılması ve eğitim öğretimde kalitenin sürekliliğinin sağlanması amacıyla öğrencilerle düzenli paylaşım toplantıların yapılması
Hedef 7. Eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla öğretim elemanlarının ihtiyaçlarının saptanması ve saptanan alanlarla ilgili mesleki gelişim programlarının düzenlenmesi
Hedef 8. Eğitim ve öğretim fiziki alt yapısını güçlendirecek bina, laboratuvar, atölye, kütüphane ve benzeri çalışma ve uygulama alanlarının üniversite idari birimleriyle işbirliği halinde geliştirilmesi.
Hedef 9. Uluslararası hareketlilik programına katılan öğretim elemanı ve öğrencilerin sayısının arttırılması
Hedef 10. Öğrencilere staj ve istihdam konusunda uluslararası hareketlilik imkânlarının artırılması

Performans Göstergeleri

 • 2023 yılı sonuna kadar disiplinler arası seçmeli derslerin programa dahil edilmesi ve öğrencilere bu derslerin açılması
 • 2023 yılı sonuna kadar akreditasyon süreci başlamış olan Sınıf Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikoloijk Danışmanlık lisans programlarının akreditasyon sürecinin tamamlanmış olması ve sürecin aktif bir şekilde yürütülmeye devam etmesi.
 • 2023 yılı sonuna kadar İngilizce Öğretmenliği, Özel Eğitim ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programları için akreditasyon başvurusunun yapılmış olması.
 • 2023 yılı sonuna kadar Okul Öncesi Eğitimi (Yüksek Lisans), Ölçme ve Değerlendirme (Yüksek Lisans), Özel Eğitim (Yüksek Lisans ve Doktora) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yüksek Lisans ve Doktora) lisansüstü programlarının akreditasyon başvurusunun yapılmış olması.
 • 2020 yılı sonuna kadar Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Programları ve Öğretim ve İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programlarının açılması 
 • 2023 yılı sonuna kadar konuyla ilgili derslerin uluslararası klinik deneyime dayalı olarak gözden geçirilmesi, bu perspektifle programa yeni derslerin eklenmesi ve bu kapsamda öğrencilerin okullarda kuram ve uygulamayı bütünleştirmeye yönelik deneyim kazanmalarına fırsat sağlanması; bu kapsamda yer alan derslerin sayısındaki artış.
 • 2023 yılı sonuna kadar konuyla ilgili eğitime “Eylem Araştırması”nın dâhil edilerek mevcut derslerin gözden geçirilmesi, bu perspektifle programa yeni derslerin eklenmesi ve bu kapsamda öğrencilerin okullarda eylem araştırmasını uygulamalarına yönelik deneyim kazanmalarına fırsat sağlanması; bu kapsamda yer alan derslerin sayısındaki artış.
 • Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk konusunda farkındalığı oluşturmaya yönelik uygulama odaklı derslerin sayısının arttırılması ve/veya topluma hizmet anlayışının mevcut derslerle bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması; uluslararası topluma hizmet uygulamaları seçmeli dersinin tüm lisans programlarına yönelik açılması.
 • Her dönem öğrencilerle toplantıların yapılması
 • Her eğitim öğretim yılının sonunda öğretim elemanlarına yönelik ihtiyaç analizi ve beklenti çalışmasının yapılması
 • Öğrencilerimizin uluslararası hareketlilik programına katılım sayısında artış
 • Öğrencilerimizin uluslararası hareketlilik staj ve istihdam oranlarındaki artış, 
 • Eğitim Fakültesi lisans ve lisansüstü programlarını tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısında artış
 • Eğitim Fakültesi lisans ve lisansüstü programlarına akademik ziyaret için gelen uluslararası öğretim elemanlarının sayısında artış.

ÇALIŞMA ALANI: 3
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
Amaç 3.1.
Lisans ve yüksek lisans programlarımızın eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanına bilimsel katkı sağlayan bir kimliğe bürünmesini sağlamak; uluslararası üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, sanayi ve hizmet kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, yerel ve merkezi yönetimlerle işbirliği yaparak disiplinler arası sosyal ve akademik projelerin geliştirilmesi ve geliştirilen projelere dayalı yayınların yapılması.

Hedefler:
Hedef 1. Uluslararası indekslerce taranan saygın, « impact » faktörü yüksek dergilerde HKÜ adresli yayın sayısının arttırılması
Hedef 2. Ulusal ve Uluslararası düzeyde Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında HKÜ adresli proje ve bilimsel faaliyetlerin sayısının arttırılması
Hedef 3. Uluslararası standartlara uygun lisans/ lisansüstü tezlerin ve lisans/lisansüstü öğrenci sayısının artırılması
Hedef 4. Uluslararası  proje çalışmaları ve uluslararası işbirliği konusunda çalışmaların geliştirilmesi
Hedef 5. Doktora sonrası araştırma fırsatlarının fakülte öğretim elemanlarına sağlanması ve doktora sonrası misafir öğretim üyesi programının uygulanması
Hedef 6.Öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerinin ve araştırma kapasitelerinin desteklenmesine yönelik yurt dışı deneyim fırsatlarının sağlanması

 Performans Göstergeleri

 • Uluslararası indekslerce taranan saygın, « impact » faktörü yüksek dergilerde HKÜ adresli yayın sayısında artış
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında HKÜ adresli proje ve bilimsel faaliyetlerin sayısında artış
 • Uluslararası standartlara uygun lisansüstü tezlerin sayısında artış
 • 2023 yılı sonuna kadar Lisansüstü öğrenci sayısının en az yüzde 25 oranında artması
 • Uluslararası  proje çalışmaları ve uluslararası işbirliği çalışmalarındaki  artış
 • Eğitim Bilimleri, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanlarında yurt dışı üniversitelerle işbirliği içinde disiplinler arası kongre, konferans ve çalıştayların sayısında artış
 • Mevcut öğretim üyesi kadrosunun öğretim ve akademik çalışmaya yoğunlaşmasını sağlayacak destek imkânlarının sayısındaki artış
 • Araştırma, yayın ve proje kapasitesi yüksek öğretim elemanı sayısının artırılması
 • AB ve Uluslararası saygınlığı olan projelerde görev alan yürütücü ve araştırmacıların ödüllendirilmesi
 • Doktora sonrası araştırma kapsamında, öğretim üyelerinin sayısının artması
 • Doktora sonrası araştırma kapsamında,  misafir öğretim üyelerinin sayısının artması
 • Öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerinin ve araştırma kapasitelerinin desteklenmesine yönelik yurt dışı deneyim fırsatlarından yararlanan öğretim elemanı sayısında artış

ÇALISMA ALANI: 4
TOPLUMSAL KATKI
Amaç 4.1.
Ulusal ve uluslararası boyutta aileler ve gençlerin yaşamında fark yaratan Topluma Katkı çalışmalarında aktif olarak yer almak; kamu (İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Valilik, Belediye vb.) ve özel kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer ve çalıştay gibi çalışmalarla işbirliği fırsatlarının yaratılması ve topluma değer katacak çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Hedefler:
Hedef 1. Toplumsal katkı sağlayan ulusal ve uluslararası işbirliği fırsatlarının yaratılması
Hedef 2. Toplumsal katkı sağlayan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla proje ve benzeri çalışmalarla işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi
Hedef 3. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla topluma hizmet konusunda duyarlılığı arttırmaya yönelik proje çalışmalarının yürütülmesi
Hedef 4. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla topluma hizmet bağlamında dezavantajlı gruplara destek vermeye yönelik proje çalışmalarının yürütülmesi 

Performans Ölçütleri:

 • Toplumsal katkı sağlayan ulusal ve uluslararası işbirliği sayısındaki artış
 • Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk konusunda özel ve kamu kurumlarıyla yapılan işbirliği ve proje sayısındaki artış
 • HKÜ kadrosunda programda ders veren öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve kamu alanlarında topluma hizmet konusunda katıldıkları/destek verdikleri faaliyet sayılarının artırılması
 • Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk bağlamında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer ve çalıştay gibi çalışmaların sayısındaki artış

ÇALISMA ALANI: 5
YÖNETİM SİSTEMİ
Amaç 5.1.
Yönetim süreçlerinde kalite kültürünün yerleştiği, sürekli gelişim ve yenilenmeye dayalı yönetim süreçlerinin uygulanması

Hedefler:
Hedef 1. Fakültede ve bölümlerinde yönetim süreçlerinin ve görev tanımlarının tüm öğretim elemanlarının ortak katılımıyla ve kararıyla belirlenmesi
Hedef 2. Fakültede paylaşıma dayalı yönetim anlayışının uygulanması
Hedef 3. Fakültede idari yönetim süreçlerinde yer alan öğretim elemanlarının ders ve iş yüklerinin etkili bir şekilde planlanması
Hedef 4. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin fakültedeki kalite kültürünün oluşturulmasında ve paylaşılmasında aktif katılımlarının sağlanması

Performans Ölçütleri :

 • Mevcut öğretim kadrosunun şimdiki memnuniyet/tatmin düzeylerinin yükselmesi
 • Fakülte öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerçekleştirilen paylaşım toplantılarının sayısının artırılması
 • İdari yönetim süreçlerinde yer alan öğretim elemanlarının ders yüklerinde azalma