EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yayınlar

 • Ergün-Başak, B., & Can, G. (2018). Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Üniversite Öğrencileri Üzerinde Öz-duyarlılık, Sosyal Bağlılık ve İyimserlik ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(2), 768-785. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. doi 10.17051/ilkonline.2018.419299 (Index: SCOPUS)
 • Can, G. & Satıcı, SA (2017). The Relationship between School Related Variables and Motivational Patterns of Undergraduates: A Logistic Regression Analysis. ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 32(2). Enlace web: http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos – Consultada en fecha (Index: ESCI)
 • Satıcı, S , Can, G . (2017, Ağustos:20). Cinsiyetin Sosyal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 14/04/2017, ss: 1-18. DOI: 10.17556/erziefd.289023
 • Çalışkan, M., (2017). Evlilik doyumunun aile işlevselliği ile incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi.17(39), 59-74. Doi: 10.21560/spcd.v17i33911.337721 (Index EBSCO)
 • Tatli, C. (2017). Investigating of the subjective well-being of gifted adolescents. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 4(4), pp 56-63. Available from: www.prosoc.eu
 • Ergin, D. & Tatli, C. (2017). Acquisition of sibling and family concepts: A Piagetian study. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues. 7(3), 125-133.3
 • Tatli, E. C. & Ergin, D.A. (2017). Do Early Intelligent Scores Predict Long-term Achievement: A Quadrennial Longitudinal Study. Universal Journal of Psychology 5(5): 219-224, 2017 http://www.hrpub.org  DOI: 10.13189/ujp.2017.05050
 • Aydın, G. (2017). How does power and gender predict romantic relationship satisfaction? [Güç ve cinsiyet romantik ilişki doyumunu nasıl yordamaktadır?]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 71-82.(INDEX: ULAKBIM, EBSCO)
 • Aydın, G. ve Çağ, P. (2017). İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 217-225.(INDEX: ULAKBIM, EBSCO)
 • Yerin Güneri, O., Skovholt, T. M., Ünlü Kaynakçı, F. Z., & Aydın, G. (2017). Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. YILDIZ Journal of Educational Research, 2(2), 88-105.(Index:Türk Eğitim İndeksi) “
 • Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. … Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.1.0001
 • Kurtoğlu, M. (2018). “Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence  Level and Decision Making Strategies in Gifted Students”, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 6(1) 1-16.[Online] http://jegys.org/admin/b_bilgi_dosya/dosya/jegys-6-1-1.pdf (EBSCO Education Index)
 • Özdemir, K, N., (2018). Kariyer Yapılama Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Kabul edildi. (Index: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin)
 • Muşlu Kaygısız, G. Benzer, E. Uçar, M (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarımlarının Değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 467-483. (INDEX: EBSCO)
 • Uçar, F. M., & Sungur, S. (2017). The role of perceived classroom goal structures, self-efficacy, and engagement in student science achievement. Research in Science & Technological Education35(2), 149-168. (Index: SSCI)
 • Uçar, F.M., Uçar, M.B., & Çalışkan, M. (2017). Investigation of gifted students’ problem-solving skills. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(3), 15-28. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2017.61(INDEX: ULAKBIM, EBSCO)
 • Uçar, F. M., & Sungur, S. (2018). Adaptation of Engagement Questionnaire to Turkish for Science Classes: Validity and Reliability Study.  İlköğretim Online. Kabul edildi. (Index: SCOPUS)
 • Kılıç Özmen, Z. (2017). Öğretmenlerin, Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarında Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(8), s. 55-71.
 • Boran, G. S. (2018). A Psycholinguistic Analysis of Semantic Transfer by Turkish Learners of English. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)16, 26.
 • Boran, G. S., & Inceçay, V. (2018). Pre-and in-Service Foreign Language Teachers’ Perceptions of Effective Teaching. Kastamonu Education Journal26(4), 1121.
 • Boran, G. S. (2018). Effect of Research Engagement on EFL Teachers’ Motivation for and Efficacy in Teacher-Research. Egitim ve Bilim43(195).
 • Peköz, B. N. (2018). İlköğretim (1-5) Türkçe kitaplarında ortak sorunlar ve uygulamalı öneriler. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 2(1), 79-91.
 • Kural, F. & Bayyurt, Y. (2017). Interculturality of graduate Turkish sojourners in the context of English L1 Countries.In Julie Methews-Aydınlı (Eds.),International Education Exchanges and Intercultural Understanding: Promoting Peace and Global Relations.Palgrave Macmillan. ISBN-13: 978-3319438283.
 • Yıldırım, H. And Büyüköztürk, Ş. (2018). Using the delphi technique and focus-group interviews to determine item bias on the mathematics section of the level determination exam for 2012. Educational Sciences: Theory & Practice, 18 (2), 447-470 (SSCI)
 • Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. ve Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130.
 • Yıldırım, H., Uysal, M. And Büyüköztürk, Ş. (2018). Farklı örneklem büyüklüğü ve dağılımı koşullarında WLS ve robust WLS yöntemlerinin karşılaştırılmasıİlköğretim Online, 17 (1), 431-439 (Scopus).
 • Gür, R. ve Karabay, E. (2018). Motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavının simülatif bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi11(2), 201 – 228.
 •  Aksoy, E., Akbaş, U. ve Seferoğlu, G. (2018). Öğretme yaklaşımları envanterinin Türkçeye uyarlanması ve Türkiye’deki öğretim elemanlarının öğretme yaklaşımlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(194), 81-99.
 • Aksoy, E., Akbaş, U., Bozdoğan, D. ve Seferoğlu, G. (baskıda). Is it old wine in a new bottle? Implementation of intensive language program in the 5th grade in Turkey. Eurasian Journal of Applied Lingusitics.
 • Metin, Ş. ve Akbaş, U. (2017). Türkiye’de 0-3 yaş çocuklara yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(1), 39-59.
 • Akbaş, U. (2017). Examination of the effects of different missing data techniques on item parameters obtained by CTT and IRT. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 603-616.
 • Miçooğulları, A., Ayberk, B. ve Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation4(2), 76-81.